Polityka Prywatnosci

1. NAZWA I DANE KONTAKTOWE OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA PRZETWARZANIE

Niniejsza polityka prywatności dotyczy przetwarzania danych przez:

Osoba odpowiedzialna: Rafael Churawski
GERMAN POLAND BRIDGE GROUP Sp. z o.o.
Jabłońskiego 14
35-068 Rzeszów
E-Mail: info@gpb-group.com
Mobil: +48 790 806 605

2. GROMADZENIE I PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ CHARAKTER I CEL WYKORZYSTANIA

a) Podczas odwiedzania strony internetowej
Podczas odwiedzania naszej strony www.gpb-group.de, przeglądarka używana w Państwa urządzeniu automatycznie wysyła informacje do serwera na naszej stronie. Te informacje są przechowywane tymczasowo (czas przechowywania 7 dni) w tak zwanym Logfile. Poniższe informacje zostaną zebrane bez interwencji użytkownika i przechowywane do czasu automatycznego usunięcia:

 • data i godzina dostępu
 • URL strony odsyłającej
 • pobrany plik
 • ilość wysłanych danych
 • typ i wersja przeglądarki
 • system operacyjny
 • adres IP

Wyżej wymienione dane są przez nas przetwarzane w następującym celu:

 • zapewnienie płynnego połączenia strony internetowej,
 • zapewnienie wygodnego korzystania z naszej strony internetowej,
 • ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu
 • do dalszych celów administracyjnych.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO. Nasz uzasadniony interes wynika z wyżej wymienionych celów gromadzenia danych. W żadnym wypadku nie wykorzystujemy zebranych danych do wyciągania wniosków na temat osoby odwiedzającej.

Ponadto używamy plików cookie podczas odwiedzin naszej witryny. Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć pod nr. 4 niniejszej polityki prywatności.

b) Korzystając z naszego formularza kontaktowego

W przypadku jakichkolwiek pytań oferujemy możliwość skontaktowania się z nami za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej. Konieczne jest podanie prawidłowego adresu e-mail oraz imienia i nazwiska, abyśmy wiedzieli, od kogo otrzymaliśmy tę prośbę i móc na nią odpowiedzieć. Przetwarzanie danych w celu skontaktowania się z nami odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. DSGVO na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody. Dane osobowe zebrane przez nas w związku z korzystaniem z formularza kontaktowego zostaną automatycznie usunięte po załatwieniu złożonego przez Państwa wniosku.

3. DYSTRYBUCJA DANYCH

Przekazanie danych osobowych stronom trzecim w celach innych niż wymienionych poniżej nie ma miejsca.

Udostępniamy dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, gdy:

 • zgodnie z art. 6 pkt 1 zdanie 1 lit. DSGVO została wyrażona przez osobę odwiedzającą na to wyraźna zgoda
 • przekazanie zgodnie z art. 6 pkt 1 zdanie 1 lit. f DSGVO jest niezbędne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych i nie ma powodów, aby zakładać, że mają Państwo zasadny interes w nieujawnianiu danych,
 • w przypadku, gdy występuje prawny obowiązek przekazania zgodnie z art. 6 pkt 1 zdanie 1 lit. c DSGVO oraz gdy jest to wymagane zgodnie z art. 6 pkt 1 zdanie 1 lit. b DSGVO w celu realizacji stosunków umownych z Państwem.

4. COOKIES

Używamy plików cookie na naszej stronie. Są to małe pliki, które przeglądarka automatycznie tworzy i które są przechowywane na urządzeniu (laptop, tablet, smartfon itp.) podczas odwiedzania naszej witryny. Pliki cookie nie wyrządzają szkody urządzeniu, nie zawierają wirusów, trojanów ani innego złośliwego oprogramowania.

W pliku cookie przechowywane są informacje a każdy plik cookie jest powiązany z konkretnym używanym urządzeniem. Nie oznacza to jednak, że bezpośrednio dowiadujemy się o Państwa tożsamości.

Po pierwsze korzystanie z plików cookie ułatwia korzystanie z naszej oferty. Używamy na przykład tak zwanych sesji plików cookie, aby rozpoznać, że odwiedzili już Państwo poszczególne strony na naszej witrynie. Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu naszej strony.

Ponadto w celu poprawy użyteczności wykorzystujemy również tymczasowe pliki cookie, które są przechowywane w urządzeniu przez określony czas. Jeśli odwiedzą Państwo naszą witrynę ponownie, aby skorzystać z naszych usług, automatycznie zostanie rozpoznane, że już u nas byliście, jakie dane i ustawienia zostały wprowadzone, i dzięki temu nie ma potrzeby by je ponownie wprowadzać.

Z drugiej strony stosujemy pliki cookie w celu rejestrowania statystycznego korzystania z naszej strony internetowej i oceny jej w celu optymalizacji naszej oferty (patrz sekcja 5). Pliki cookie pozwalają nam automatycznie rozpoznać, podczas ponownych odwiedzin naszej witryny, że już Państwo nas odwiedziliście. Te pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie.

Dane przetwarzane przez pliki cookie służą celom wymienionym w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów oraz stron trzecich i są konieczne zgodnie z art. 6 pkt 1 zdanie 1 lit. f DSGVO.

Większość przeglądarek akceptuje pliki cookie automatycznie. Istnieje jednak możliwość konfiguracji przeglądarki w taki sposób, aby na Państwa komputerze nie były zapisywane żadne pliki cookie lub zawsze pojawiała się wskazówka przed utworzeniem nowego pliku cookie. Jednak ich całkowite wyłączenie może oznaczać, że nie będzie można korzystać ze wszystkich funkcji naszej witryny.

5. PRAWA OSÓB ZAINTERESOWANYCH

Mają Państwo prawo:

 • do żądania informacji o przetwarzanych przez nas danych osobowych zgodnie z art. 15 DSGVO. W szczególności mogą Państwo wymagać podania informacji dotyczących celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategorii odbiorców, którym ujawniono dane, planowanego okresu przechowywania, prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu, istnienia prawa do złożenia skargi, źródła danych, jeśli nie są one przez nas gromadzone, oraz istnienia automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania i, w stosownych przypadkach, znaczących informacji na temat danych;
 • zgodnie z art. 16 DSGVO niezwłocznie zażądać korekty nieprawidłowych lub kompletnych danych osobowych przechowywanych u nas;
 • zażądać usunięcia danych osobowych przechowywanych przez nas zgodnie z art. 17 DSGVO, chyba że takie przetwarzanie jest wymagane w celu skorzystania z prawa do wolności wyrażania opinii i informacji, w celu wypełnienia zobowiązania prawnego, ze względu na interes publiczny lub w celu dochodzenia, wykonania lub obrony praw;
 • zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 18 GDPR, o ile prawdziwość tych danych jest kwestionowana przez Państwa, przetwarzanie jest niezgodne z prawem oraz nie zgadzają się Państwo na usunięcie, chociaż my już tych danych nie potrzebujemy, ale to Państwo ich potrzebują do dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub zgodnie z art. 21 RB złożyli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania;
 • otrzymać zgodnie z art. 20 RB swoje dane osobowe, które oddaliście nam Państwo do dyspozycji, przekazane w formie uporządkowanej, standardowej i możliwej do odczytu maszynowego lub złożyć wniosek o przekazanie ich innej odpowiedzialnej osobie;
 • odwołać zgodnie z art. 7 ust. 3 DSGVO w każdej chwili udzieloną nam uprzednio zgodę. W związku z tym nie możemy kontynuować przetwarzania danych na podstawie tej zgody na przyszłość, i
 • złożyć skargę do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 DSGVO. Z reguły mogą Państwo się skontaktować z organem nadzorczym swojego zwykłego miejsca zamieszkania lub pracy lub siedziby głównej naszej firmy.

6. PRAWO DO SPRZECIWU

Jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 pkt 1 zdanie 1 lit. f DSGVO, mają Państwo prawo zgodnie z art. 21 DSGVO do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, pod warunkiem, że istnieją ku temu powody wynikające z Państwa konkretnej sytuacji lub sprzeciw jest skierowany przeciwko bezpośredniej reklamie. W tym ostatnim przypadku mają Państwo ogólne prawo do sprzeciwu, które jest przez nas realizowane bez wystąpienia konkretnej sytuacji.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z prawa do odwołania lub sprzeciwu, proszę wysłać e-mail na adres info@gpb-group.com.

7. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Nie używamy szyfrowanego połączenia w ramach wizyty na naszej stronie. Połączenie jest w związku z tym niepewne, a dane i informacje wprowadzone przez użytkownika mogą zostać “wykorzystane” przez nieupoważnione osoby trzecie.

8. AKTUALIZACJA I ZMIANA NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Ta polityka prywatności jest obecnie ważna i jest ważna od maja 2018 roku.

W związku z dalszym rozwojem naszej strony internetowej i jej ofertami lub ze względu na zmienione wymogi prawne lub oficjalne, może być konieczna zmiana tej polityki prywatności. Aktualną politykę prywatności można przeglądać i drukować w dowolnym momencie na stronie internetowej https://gpb-group.pl/polityka-prywatnosci.html.

Jeśli macie Państwo dodatkowe pytania dotyczące ochrony danych, skontaktujcie się z nami.

× Jak mogę ci pomóc?